Головна    Новини    Фотогалерея    Відео    Контакти   
  ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
    Джерела інформації для дистанційного навчання
  Електронні бібліотеки
  Навчальні матеріали для педагогів
  Навчальні матеріали для учнів
  Про нас
    Державні закупівлі
    Історія
    Напрямки роботи
  ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
    Діяльність в умовах карантину(COVID-19)
    Оголошення
  Навчальна діяльність
    Наукова діяльність
    Міжнародні проекти
    Науково-дослідна робота
  Виховна робота
    Система виховної роботи
      Національно-патріотичне виховання
    "СОКІЛ"("ДЖУРА")
    Правове виховання
    Протидія булінгу
  Досягнення колективу
    Досягнення членів педколективу
    Робота з обдарованими учнями
  Культура і спорт
  Абітурієнтам
    Професії
      Професійні конкурси
      Співпробітництво та профорієнтаційна робота
    Вимоги по професіях
    Умови вступу
    Документи для вступу
    Медичні документи
    Питання для співбесіди
  Курсова підготовка
  Учням
    Правила
  Робота з батькам
  Як нас знайти

Правила внутрішнього розпорядку

Вищого професійного  училища


Одеське Вище професійне училище є державним вищим професійно-технічним закладом освіти, яке здійснює підготовку та перепідготовку фахівців для підприємств торгівлі і харчування.
Права та обов'язки учнів визначаються законами України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", Положеннями "Про ступеневу професійно-технічну освіту", "Про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах" іншими нормативно-правовими актами у галузі освіти.

Права, обов’язки, відповідальність та соціальний захист учнів, слухачів училища.

1. Учні Училища - це випускники базової чи повної загальноосвітньої школи або особи, які завершили повний курс навчання на другому ступені професійно-технічної освіти, зараховані до Училища для навчання за програмами ступеневої професійно-технічної освіти.
      Слухачі училища - це особи, зараховані до Училища для навчання за програмами курсової підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.


2. Учні, слухачі училища мають право на:
 - вибір профілю, форм навчання, індивідуальних програм занять, предметів з числа дисциплін, які зазначені навчальними планами для вільного вибору;
 - обрання до Ради училища, інших органів самоврядування;
 - отримання підготовки, яка відповідає сучасним вимогам підприємств галузі;
 - користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою училища;
 - отримання матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством;
 - участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах, організації дозвілля;
 - безпечні і нешкідливі умови навчання і праці;
 - складання дострокових іспитів, заліків при виконанні всіх вимог, передбачених навчальними програмами та у порядку, встановленому в училищі, складання повторних іспитів не більш як з двох предметів;
 - канікули згідно графіку навчального процесу;
 - поновлення у складі учнів училища у зв'язку із відрахуванням за поважних причин (станом здоров'я, сімейними обставинами, призовом до лав збройних сил України та з інших поважних причин);
 - учні, що навчаються за державним замовленням, забезпечуються стипендією у встановлених розмірах та порядку, передбаченому законодавством для училищ профтехосвіти;
 - учні, які потребують підвищеного соціального захисту забезпечуються безкоштовним харчуванням, одягом або грошовим відшкодуванням, передбаченими законодавством на ці витрати;
 - учням видаються учнівські квитки;
 - медичне обслуговування учнів, слухачів здійснює державний лікувальний територіальний заклад Міністерства охорони здоров'я );
 - роботи, виконані учнями, слухачами під час виробничого навчання, практики на підприємствах оплачуються підприємствами за діючими нормативами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням встановлених на підприємствах коефіцієнтів, доплат і надбавок до заробітної плати; ці кошти може отримувати училище;
 - учні, слухачі можуть брати участь у суспільно-корисній праці в позаурочний час;
 - учням, слухачам встановлюються заохочення за успіхи в навчанні, оволодінні професією, активну участь у виробничій діяльності, художній самодіяльності, технічній творчості та інші досягнення: подяка, грамота, занесення до Книги пошани, цінний подарунок, грошова премія, екскурсійна путівка тощо;
 - слухачі, учні мають право на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психологічного насильства від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.


3. Учні, слухачі училища зобов'язані:
 - опанувати знання, вміння, здобути практичні навички сучасних методів роботи;
 - підвищувати свій гуманітарний та загальнокультурний рівень, знати українську культуру та історію, володіти державною мовою, загальнолюдськими духовними цінностями;
 - відвідувати обов'язкові навчальні заняття і виконувати в установлені терміни усі види завдань, які передбачені навчальними планами і програмами;
 - дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку Училища, трудової дисципліни, вимог гігієни та охорони праці;
 - дотримуватись встановленого порядку роботи училища:
 початок занять виробничого навчання – відповідно графіку роботи навчально-виробничих баз, підприємств;
 
початок теоретичного навчання о 8.30;
уроки проводити по 45 хвилин з перервами від 5 до 20 хвилин.

- дотримуватись чинного законодавства, моральних, етичних норм поведінки;
- дбати про підвищення авторитету Училища, гідно нести звання його учня, слухача, поважати людську гідність викладачів, майстрів виробничого навчання, всіх інших працівників училища;
- постійно прагнути до морального та фізичного вдосконалення;
- брати активну участь у суспільно-корисній праці, громадському житті Училища та навчальних магазинів виробничого навчання і практики;
- дбайливо і охайно ставитись до обладнання, устаткування, електронно-обчислювальної техніки, книжкового фонду та Іншого майна, яке належить Училищу, навчально-виробничим магазинам.
4. За завдану матеріальну шкоду внаслідок навмисного шкідливого вчинку, безвідповідального ставлення до інвентарю, обладнання та інше, на винну особу може бути покладено відшкодування збитків в установленому законом порядку.
5. Заборонено палити, вживати наркотичні засоби, розпивати спиртні напої в Училищі, навчально-виробничих базах.
6. За систематичне порушення Положення про училище, невиконання Правил внутрішнього розпорядку та обов'язків до учнів можуть бути застосовані заходи впливу: попередження, догана, відрахування з училища.

7. Учні можуть бути відраховані з училища за:
- власним бажанням;
- незадовільну успішність, поведінку;
- невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;
- за станом здоров'я на підставі медичних довідок;
- за невиконання умов договору (контракту) щодо оплати за навчання;
- вироком суду, що вступив у законну силу;
- грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Училища (за погодженням з Радою Училища).

8. За успіхи в навчанні та активну участь у суспільно-культурній роботі учням, слухачам встановлюються різні форми морального та матеріального заохочення.
9. Працевлаштування випускників відбувається відповідно до чинних нормативних актів про працю та зайнятість населення.
10. Керівництво виховною роботою в групах покладається на класних керівників, визначених за наказом директора Училища з числа викладачів і майстрів виробничого навчання.

На початок сторінки>>>